Social media in het basisonderwijs

Leren met zoveel kennis en inspiratie is leuk!

Social media zijn niet alleen leuk om contacten mee te onderhouden, ze kunnen ook op educatief vlak heel nuttig zijn. Scholen spelen daarin een belangrijke rol, maar hebben ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Jan Willem de Lange van Safe School vertelt hoe je social media gebruikt in het onderwijs.

 

 

Social media om te leren

 Goed om te weten is dat social media niet alleen Hyves, Facebook en Twitter zijn, maar dat ook applicaties en websites waar je kunt ‘delen’, oftewel sociaal bent, tot die categorie behoren. Vooral deze social media zijn uitermate geschikt om kennis te delen of een project te volgen. Je kunt bijvoorbeeld zelf lesmateriaal maken en delen of juist gebruikmaken van het materiaal dat door anderen is gemaakt. Het grote voorbeeld is Wikipedia, maar er zijn inmiddels veel meer goede initiatieven. Een goede in het onderwijs is Wikiwijs waarmee je lesmateriaal zoekt, maakt en deelt.  Of Khan Academy waar je meer dan 3500 educatieve video’s vindt over zo’n beetje elk denkbaar onderwerp.

Het gaat bij dit soort media niet alleen om kennisoverdracht, maar vooral om inspiratie, motivatie en reactie. Samenwerken wordt leuker en makkelijker met video, foto’s, geluid, mobiele telefoons, digiborden en social media. Kinderen kunnen een project opzetten in Facebook, een discussie starten via Twitter, samenwerken aan een werkstuk in Google Drive en Google Earth gebruiken voor de aardrijkskunde lessen, terwijl ze bestanden delen via Dropbox en hun presentatie via Prezi of de Khan Academy.

Social media voor scholen

Na een korte opleving eind vorige eeuw daalt het aantal geboortes sinds 2000 langzaam. Dat betekent minder leerlingen en dus competitie tussen de scholen. Scholen krijgen een budget per leerling en dus is het zaak om de instroom in de gaten te houden. Ouders kiezen niet meer automatisch de dichtstbijzijnde school, maar laten zich goed informeren over verschillende scholen. Goede resultaten, een goed imago en een goede website spelen hierbij een rol. Dat betekent dat je als school ook digitaal, met je website en Twitter-account, moet laten zien wat je ‘waard’ bent.

Belangrijk is dat je als onderwijsinstelling voorzichtig bent met persoonlijke gegevens. Zo is het raadzaam om de website te richten op de aanwas van nieuwe leerlingen en een ouderportal te gebruiken voor de communicatie met bestaande ouders. Dat scheelt gelijk in onderhoud van de website. Gebruik voor de communicatie met bestaande ouders geen social media. Deze platforms zijn vrijblijvend, onduidelijk over wat aan wie getoond wordt en staan vol met soms niet te herkennen commerciële boodschappen. Juist in de communicatie met bestaande ouders is een goede regie vanuit school noodzakelijk. Bied ouders een veilig en betrouwbaar platform (ouderportal) en geef ze controle op hoe en waar zij communicatie wensen te ontvangen. De ouders zijn dan zelf verantwoordelijk voor het ontvangst en dan zijn de leerlingen meteen verlost van hun taak als postbode.

 

Tip: Als leerkracht is het beter geen leerlingen als vrienden op social media te accepteren. Sommige werelden kunnen maar beter gescheiden blijven, hoe sociaal we ook zijn.

 

Links:

Wikiwijs: http://www.wikiwijs.nl/

Khan Academy: http://www.khanacademy.org/

Google Drive: http://drive.google.com

Google Earth: http://www.google.nl

Prezi: http://prezi.com

Dropbox: https://www.dropbox.com/

 

 

Leraren: ouders niet betrokken genoeg bij school

Leraren: ouders niet betrokken genoeg bij school
− bron: ANP
Duinrell
© ANP. Ouders zwaaien hun kinderen uit voor vertrek naar Duinrell.
Leraren en schoolleiders vinden dat een deel van de ouders niet betrokken genoeg is bij het onderwijs van hun kind. ‘Soms doen ouders in hun ogen te weinig, soms doen ze te veel, of de verkeerde dingen. Sommigen stellen te hoge eisen aan hun kind, anderen laten hun kind te veel aan zijn lot over en bieden thuis onvoldoende structuur’, concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Een ander deel doet het volgens leerkrachten wél goed.

Het SCP overhandigde het onderzoeksrapport Samen Scholen maandagmiddag aan een vervanger van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs), die zelf om gezondheidsredenen verstek moest laten gaan.

De meeste ouders vinden dat betrokkenheid en een goede samenwerking met school van belang zijn voor het onderwijssucces van hun kind, blijkt uit het rapport. Oudere ouders (55+) zien daar meer heil in dan jongere ouders. Ouders met een islamitische geloofsovertuiging zijn het minst enthousiast.

Rust en structuur
Het belangrijkst vinden leraren en schoolleiders dat ‘ouders thuis voor rust en structuur moeten zorgen’ om het onderwijs ten goede te komen, stelt een SCP-woordvoerder. Daarna volgen ‘een positieve houding ten opzichte van school en het belang daarvan’ en ‘meeleven met het kind’. Bij kleine kinderen is ook spelenderwijs oefenen met rekenen en taal nodig, bij oudere kinderen studie- of beroepskeuzehulp.

Verreweg de meeste ouders (85 procent) zijn tevreden over de hoeveelheid informatie die zij krijgen van basisscholen en middelbare scholen. Veel ouders zoeken ook zelf contact als dat nodig is: per schooljaar doet 74 procent van de basisschoolouders en 62 procent van de ouders van middelbare scholieren dat.

Laagopgeleide ouders hebben echter het vaakst (16 procent) moeite met het zetten van die stap, gevolgd door hoogopgeleide ouders (11 procent). Dat zou kunnen omdat laag opgeleiden het gevoel hebben bijvoorbeeld verbaal tekort te schieten, terwijl hoog opgeleiden denken dat leraren hun optreden als ‘bedreiging’ kunnen ervaren. Middelhoog opgeleide ouders stappen het gemakkelijkst naar school.

Hoge poten
De ‘samenwerking’ lijkt wat ouders betreft op sommige gebieden niet helemaal onvoorwaardelijk. ‘Een ruimte meerderheid van de ouders vindt dat zij de school moeten steunen bij het handhaven van schoolregels. Maar als hun eigen kind straf krijgt van school, dan steunen zij de leerkracht minder, of komen ze zelfs op hoge poten naar de school om verhaal te halen.’

Een ouderportaal kan de oplossing zijn de leraar is dan altijd direct online bereikbaar in een gesloten omgeving. Ook kan een leraar een melding maken over een incident.

Digitale oudercommunicatie – welk instrument gebruik ik?

 

Digitale oudercommunicatie – welk instrument gebruik ik?

Menno van Hasselt
Onderwijskundig ondernemer bij O21

De afgelopen jaren zijn er diverse tools voor oudercommunicatie op de markt verschenen. Waar komt deze ontwikkeling uit voort en wat doen deze tools? Bijv Safe School In dit artikel wordt dieper ingegaan op de meerwaarde van digitale communicatietools en word de relatie aangegeven met ouderbetrokkenheid.

Betrokken ouders

Zo lang er scholen zijn, is ouderbetrokkenheid iets dat scholen bezighoudt.  Maar wat is ouderbetrokkenheid eigenlijk? Ouderbetrokkenheid wil zeggen interesse voor en betrokkenheid bij de ontwikkeling van het kind, de school van het kind, het huiswerk van  het kind, de leerkracht het bezoeken van ouderavonden en tienminutengespreken etc.  Onder invloed van de toename van gezinnen waar beide ouders werken en gezinnen waar niet de Nederlandse taal wordt gesproken  , verandert ook de relatie tussen ouders en school en de groei aan mogelijkheden om anders met elkaar te communiceren. Daarnaast is ook de medezeggenschap van ouders over de manier waarop het onderwijs wordt aangeboden toegenomen.  Ouders worden steeds kritischer naar de invloed van de leerkracht en de school op de ontwikkeling van hun kind.

Toename van het ICT-gebruik

Het is dan ook niet vreemd dat de communicatie tussen ouders en school in belangrijkheid aan het toenemen is.  Dat zou de snelle opkomst van de verschillende digitale platforms kunnen verklaren.  Maar niet alleen de groeiende behoefte van ouders is een verklaring. Ook in de school is er een verandering zichtbaar.  Het gebruik van ICT is namelijk de afgelopen jaren dermate toegenomen dat het lijkt alsof er een kritische massa is ontstaan.  De juffen of meesters/leerkachten die liever geen ICT gebruiken hebben niet meer de overhand.  De groeiende behoefte van ouders om op een snelle manier te communiceren en de toename in gebruik van ICT binnen de school vormt een voedingsbodem voor nieuwe digitale diensten.

Fasen oudercommunicatie

Werken aan ouderbetrokkenheid vraagt dus iets van ouders, de school en de leerkracht zelf. Bij communicatie met ouders is niet alleen het ‘wat’ belangrijk, maar ook de manier waarop scholen dat invullen. Onderzoek toont aan dat scholen die veel tijd en middelen besteden aan ouderbetrokkenheid er beter in slagen ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind(eren).  (bron) Het CPS heeft een instrument ontwikkeld dat de fasen in communicatie beschrijf. Het is een cumulatief model, wat inhoudt dat de intensiteit en de waarde met elke fase sterker wordt.  Het model is ook van toepassing op digitale communicatie.

Digitale oudercommunicatie

Digitale communicatie heeft een aantal voordelen boven de traditionele manieren van het overbrengen van boodschappen. Het is echter nooit een  vervanger van persoonlijk contact, maar kan bestaande communicatie versterken. De belangrijkste voordelen zijn het niet meer kwijt kunnen raken van de boodschap, meer inzicht in wat er bij ouders, school en het kind leeft en de snelheid waarmee berichten kunnen worden overgebracht. Tegenover de voordelen staan ook enkele nadelen. Digitale communicatie werkt alleen maar goed, wanneer de school en ouders samenwerken om afspraken te maken over het gebruik van een digitaal middel en wanneer er ondersteuning  geboden wordt voor ouders en leerkrachten die niet digivaardig genoeg zijn. Pas dan wordt het een hulpmiddel voor iedereen.

Toeters en bellen

Wanneer een school gaat overwegen een digitale tool aan te schaffen, dan is het raadzaam om eerst te beschrijven welke problemen de school denk op te gaan lossen. Hierdoor ontstaat in feite een functioneel ontwerp van de tool die nodig is.  Een eerste vraag die hierbij past is: Wie moet er met wie communiceren?  De meeste tools richten zich namelijk op de school – ouder relatie. Het zenden van informatie vanuit de school. Kenmerk van deze tools is vaak dat ze veel verschillende functionaliteiten bieden. Vraag is of je als school deze allemaal nodig hebt. Slechts een enkele tool richt zich niet alleen op de boodschap van school naar ouder, maar maakt ook communicatie tussen ouders onderling mogelijk. Bij de implementatie van een dergelijke  tool komt het neer op de samenwerking tussen school én ouders. Alles valt of staat met de kracht van het overbrengen van een duidelijke visie van school naar ouders: wat willen we met ouderbetrokkenheid en met deze tool bereiken? Worden deze waarden gedeeld, dan voelen beiden partijen zich samen verantwoordelijk om het goed in te zetten.

Gratis of niet?

De meeste tools zijn betaalde diensten. De prijsverschillen zijn hierbij groot. Het loont de moeite om eerst zorgvuldig te kijken wat de behoefte is en daarna een aantal tools te bekijken. Ga niet automatisch akkoord met alle functionaliteiten, maar ga in gesprek over de onderdelen die de school nodig heeft. Jij bent de klant. Er is soms meer mogelijk dan u denkt. Een enkele dienst wordt gratis aangeboden. Bedenk hierbij wel dat gratis natuurlijk nooit echt gratis is.  Deze diensten worden betaald met advertentie-inkomsten en bepaalde persoonlijke gegevens zijn voor een groot publiek toegankelijk. Je doet er goed aan om eerst bij ouders te  onderzoeken hoe zij tegenover reclames en privacy staan.

Stop, denk, doe

Met de aanschaf van een digitale tool heb je nog geen betere oudercommunicatie. De aanschaf van een middel is alleen maar nuttig, wanneer schoolleiding, teamleden en ouders gezamenlijk  het belang er ook van inzien. Hoeveel scholen  hebben niet software aangeschaft die in de praktijk zelden wordt gebruikt? Een goede tool kost al snel een paar honderd euro. Denk dus eerst goed na voordat u besluit een tool aan te schaffen. Vragen die hierbij kunnen helpen zijn:
– Welk probleem denken we met de tool op te kunnen lossen?
– Welke middelen om te communiceren gebruiken we al?/Wat missen we nog?
– Welke vaardigheden vraagt dit van ouders en teamleden?
– Welke technische ondersteuning is er nodig?
– Hoe gebruiksvriendelijk is de tool?
– Welke investering vraagt het van de school in tijd en in geld?
– Wat gaat er beter wanneer we de tool hebben?
– Op welke manier kunnen we het meeste uit de tool halen?

Tot slot

De mogelijkheden om techniek in te zetten ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen school en ouders zullen alleen maar toenemen. Wat nu nog onwennig is, zal binnen korte tijd gebruikelijk zijn. Of je als school nu wilt of niet, wanneer ouders meer digitaal gaan communiceren dan moet je daarop je eigen beleid aanpassen. Zeker in een tijd waarin de betrokkenheid van ouders op school zo belangrijk is.  Maak je als school geen keuze, dan zullen ouders, met de gratis middelen die er al zijn, zelf een keuze gaan maken om de communicatie op school te verbeteren. Neem zelf het initiatief, maar neem niet te snel beslissingen. Probeer een tool eerst even uit, voordat u tot aanschaf over gaat. Ik wens jullie veel plezier bij deze afwegingen.

Overzicht met instrumenten voor ouderbetrokkenheid

Op de site van Kennisnet is een handig en vrijwel compleet overzicht te vinden van digitale instrumeten om ouderbetrokkenheid vorm te geven. Het overzicht is hier te vinden: instrumenten ouderbetrokkenheid.
bron: wij-leren.nl

Social media en oudercommunicatie

Rules_Of_Social_Media_InfographicSocial media zijn al een paar jaar ‘hot’: Facebook, Hyves, Twitter, Google+, LinkedIn, Tumblr, Pinterest, Flickr etc.. Het is snel en het wordt veel gebruikt. Zou je social media ook kunnen gebruiken voor oudercommunicatie?

Ja omdat veel ouders/verzorgers online actief zijn en social media gebruiken.Via de social media kan je de bestaande en nieuwe ouders op de hooget houden over een verbouwing, de aanloop naar de musical, het schoolreisje etc. Met name Twitter is hier voor geschikt maar ook Facebook. Bij Twitter heb je alleen je account bij te houden. Bij Facebook heb je een heel profiel bij te houden. Heb je veel foto’s kies dan voor Flickr.

Via social media kan je prima het imago van de school managen, sturen etc. Je kan feedback verzamelen en in discussie gaan met de doelgroep.
Op Google Earth kan je foto’s van de school plaatsen of nog leuker een 3D tekening plaatsen (SketchUp).
Social media zijn in feite nieuwe en extra kanalen om je school te promoten, informatie te delen en feedback te verzamelen.

Social media hebben een vrijblijvend karakter, zijn er in vele smaken en kleuren en hebben niet altijd even duidelijke voorwaarden. het verdienmodel is nagenoeg altijd gebaseerd op advertenties.

Voor de dag dagelijkse oudercommunicatie voor zover het geen promotie betreft zijn social media minder geschikt. Kies dan voor meer te controleren kanalen als de eigen website en ouderportalen.

Overtuigende video ouderportaal

 

Wanneer je een ouderportaal overweegt voor professionele ouder school communicatie ben je nat het zien van deze video wel overtuigd. Helder, goed uitgelegd en de voordelen zijn groot…

Kijken dus: http://kiesvoorsafeschool.nl/

gescheiden ouders en recht op informatie

Gescheiden ouders hebben beide recht op informatie van school?

Basisonderwijs – oudercommunicatie – ouderportaal

Wanneer ouders zijn gescheiden hebben ze in principe beide even veel recht op informatie over hun kind en hoe het gaat op school. School is verplicht om beide ouders informatie te verstrekken. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen hebben ouders geen recht op informatie. Het doet er niet toe waar het kind woont of er nieuwe partners zijn of wie het ouderlijk gezag heeft. Zelfs als een ouder geen ouderlijk gezag  heeft heeft deze recht op informatie. Stiefouders hebben niet per definitie recht op informatie van school.

Voor school is het vaak niet duidelijk aan wie ze informatie verstrekt. Vaak weet men niet eens dat de ouders zijn gescheiden. Het briefje gaat mee in de tas en wie het leest? Was het kind nou bij vader of moeder? Een ouderportaal biedt een goede oplossing. Bij een goed opgezette ouderportaal wordt informatie beschikbaar gesteld aan de verzorgers van een leerling. De verzorgers beheren hun eigen gegevens en zijn zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van die informatie.
En een echt goede portaal biedt de mogelijkheid voor een aparte login. Uiteraard kan er dan maar een ouder/verzorger de gegevens van een kind wijzigen. Kijk hier voor een overzicht van ouderportalen in het basisonderwijs.

Overzicht ouderportalen

Spanning in de groep: hoe informeer je de ouders

Uit de praktijk:

In groep 5 rommelt het, er wordt gepest er zijn een paar drukke kinderen. De resultaten van de kinderen lopen terug. Ouders gaan bezorgd vragen stellen. De twee leerkrachten (duo baan) proberen tijdens de ouderavond de ouders gerust te stellen en te informeren. Door de ouders wordt er op het schoolplein en tijdens de ouderavond over gesproken.

De leerkrachten besluiten via de e-mail de ouders gerust te stellen. Het leerlingvolgsysteem heeft een e-mailfunctie die ze gebruiken. Er gaat een e-mail naar de ouders.

Heel goed maar de ouders zien elkaars e-mailadressen en een aantal besluit zijn/haar bezorgdheid te delen met de andere ouders. Er start een discussie buiten school om. Eerst worden de leerkrachten nog betrokken in de e-mail communicatie maar een paar e-mails later blijken niet meer alle ouders en leerkrachten in de communicatie te zitten…

Spanning en slechtere resultaten zijn uiteraard aanleiding voor actie. Ouders moeten worden geïnformeerd maar het is niet wenselijk dat ouders de ‘regie’ gaan overnemen. Ouders zijn niet van alles op de hoogte. De leerkrachten kunnen ook niet alles vertellen omdat het niet gepast is namen te noemen, informatie over specifieke leerlingen te geven, etc. Het is niet gepast maar wettelijk ook verboden.

De leerkrachten en school hebben besloten om externe hulp in te roepen om de spanning en resultaten aan te pakken. Via de e-mail houden ze ouders op de hoogte over de voortgang.

Het komt uiteindelijk allemaal goed maar er is onbedoeld extra ruis en spanning bijgekomen door de ongecontroleerde e-mailuitwisseling tussen ouders. Dit maakte de situatie onnodig erger dan hij in werkelijkheid was.

Het was beter geweest wanneer de leerkrachten de ouders zoveel mogelijk persoonlijk hadden benaderd of een vrijwillige ouderavond voor alle ouders hadden belegd. De spanning had ook geen betrekking op de hele groep, er werden dus meer ouders in betrokken dan nodig was.

Daarnaast had de school via een ouderportaaal (met de mogelijkheid om berichten te versturen aan ouders) regie kunnen houden op de discussie.

 

Dé website over oudercommunicatie online

Er is veel te doen over oudercommunicatie. Omdat we er in de praktijk veel vragen over krijgen hebben we er een site over opgezet. We zullen hier nieuws, tips, etc. plaatsen.